Att anställa en TFS-ledare

TFS-ledare är ämnesbehöriga när de påbörjar sin 2-åriga ledarskapsresa. Samtidigt som de arbetar i en skola läser de in en kompletterande pedagogisk utbildning. Vi är tre aktörer med olika roller och ansvar som tillsammans skapar förutsättningar för ledaren att göra ett bra jobb i klassrummet under sin resa till att bli en behörig lärare.

För oss är ledaren just en ledare som vi rekryterat och valt ut efter ett antal kriterier som testats under en urvalsdag.

Vi förbereder ledaren inför klassrumsstart, coachar och handleder i klassrummet, erbjuder ledarskapsprogrammet LÄRA-LEDA samt en mentor från våra partnersföretag under andra året. Efter avslutat program ingår ledaren i vårt alumni.

För lärosätena är ledaren en student som ska läsa sin kompletterande pedagogiska utbildning (KPU) på 90 hp, varav 30 hp är VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

Våra ledare går en KPU som är anpassad efter vårt program som heter Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram (VÄP).

För skolan är ledaren en medarbetare som anställs på 100 % men har en tjänst motsvarande 80 %. En dag i veckan ska vara fri för studier, gärna torsdag eller fredag.

Alla tre aktörer samverkar för att ledaren ska lyckas i sitt uppdrag på skolan och på sin väg mot behörighet.

Teach for Sweden ansvarar för

Sommarinstitut

För att förbereda ledaren inför klassrumsstart i augusti börjar vi i maj med självstudier samt observationsbesök i klassrum hos TFS-ledare som redan går programmet. Sommarinstitutet är ett 15 dagar långt internat på en folkhögskola utanför Trosa. Ledaren förbereds genom praktik och teori för att från dag ett kunna arbeta i klassrummet. Utbildningen hållas av TFS medarbetare, lärarutbildare samt kollegor från vårt globala nätverk Teach for All. Under andra sommaren sker en återträff, under tre dagar, för ledarna.

Handledning

En coach från TFS stödjer ledaren genom regelbundna klassrumsbesök. Coachen finns även tillgängliga mellan klassrumsbesöken för stöd och handledning. Ledarna erbjuds även fortbildning i form av webbinarium. Vid något av de första besöken på terminen

LÄRA-LEDA

Ledarskapsutbildningen LÄRA-LEDA påbörjas på sommarinstitutet och fortlöper under programmets två år. Vi skräddarsyr en ledarskapsutbildning som kompletterar lärosätenas akademiska utbildning. Den sker vid sidan av arbetstiden, så ingen extra ledighet krävs.

Framtidsbyggare

Framtidsbyggare är ett mentorskapsprogram som pågår under andra året och är ett dubbelriktat mentorskapsprogram. Ledaren får en mentor, en ledare från våra partnersföretag, med målet att båda parter ska utvecklas i sitt ledarskap och öka förståelsen för respektive verksamheter.

Alumni

Efter avslutat program blir ledaren medlem i vårt alumni, ett nätverk av ambassadörer som fortsätter att jobba för en likvärdig skola oavsett om ledaren är verksam inom skolan eller näringslivet.

Lärosätenas ansvar

VÄP

En TFS-ledare har sin ämnesbehörighet klar men ska komplettera med en pedagogisk utbildning för att bli behörig lärare. Den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) är en anpassad KPU för vårt program och benämns som VÄP, vilket står för Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram. Ansvariga lärosäten är Högskolan i Halmstad, Karlstad universitet och Luleå tekniska universitet.

VÄP:n är en distansutbildning och omfattar 3 närträffar á 2 dagar per termin. Utöver närträffarna sker inläsning och examinering av studier antingen självständigt eller i grupp. Vissa delar av utbildningen, VFU:n, examineras av en lokal lärarutbildare (VFU-handledaren).

Information om datum för utbildningstillfällen mailas ut till skolans kontaktperson terminsvis.

Kostnader i samband med studier står ledaren själv för.

Skolan ansvarar för

Handledare

Skolan tillhandahåller en handledare för kontinuerligt stöd. Önskvärt att de är utbildade VFU-handledare och gärna behörig i samma ämne som ledaren, med det är inget krav. Handledaren får VFU ersättning. Vid terminsstart ska handledaren vara utsedd, namn och kontaktuppgifter skickas till Jacob Sundström på TFS.

Introduktionssamtal

Introduktionssamtal med rektor eller annan ansvarig person samt handledare i samband med att TFS-ledaren påbörjar sin anställning på skolan samt ett uppföljningssamtal efter 3 månader.

En bra start är otroligt viktig, förbered mottagandet väl. En färdig arbetsplats, introduktion av digitala system, visa hur kopiatorn fungerar, nycklar och larm, mötesrutiner, skolans rutiner kring lektioner och dylikt är otroligt viktiga att känna till för alla som börjar en anställning på en skola.

Tjänst

En TFS-ledare anställs på 100 % men har en tjänst på 80 %. En dag i veckan, gärna torsdag eller fredag, ska vara fri för studier. Ledarens ansvarsuppdrag i kollegiet ska vara relaterat till undervisningen som t.ex. mentorskap och rastvakt men övriga ansvarsuppdrag bör undvikas. Dock är det viktigt att skapa en 80 % anställning med ett schema som är hållbart för någon som är ny i yrket och läser på ca 75 % studietakt. Ledaren är ansvarig för att ta fram underlag för betygsättning i samråd med handledare. Betygsättning sker av handledare eller rektor.

Viktigt är att det finns förståelse på skolan för att TFS-ledaren är under utbildning och att skolan har möjlighet att stötta ledaren i dess utbildningsresa. Ledning, ämneslag och schemaläggare har som ambition att skapa goda förutsättningar för en långsiktig rekrytering.

Kontaktperson

Skolan utser en kontaktperson som ansvarar för kommunikationen med TFS. Vid terminsstart ska kontaktpersonen vara utsedd, namn och kontaktuppgifter skickas till Jacob Sundström på TFS. Om det uppstår frågor kring ledaren i dess roll som lärare, kontakta ledarens coach som ansvarar för utbildning och support.

Om det uppstår frågor kring anställningen kontakta Jacob Sundström. Om förutsättningarna inför andra året förändras och det skulle påverka ledarens tjänst, meddela Jacob tidigt så vi kan hitta en ny lösning för ledaren.

Studier

Tre gånger per termin åker ledaren på närträffar hos lärosätena. Det innebär att ledaren den veckan är ledig två dagar för studier, torsdag och fredag. Därav är det att föredra att dagen som ska vara avsatt för studier infaller på en torsdag eller fredag. Samtala med ledaren vid introduktionssamtalet om hur ni hanterar denna extra ledig dag vid närträffarna. Hitta en lösning som passar er.


Kontaktpersoner på TFS

Om du har frågor kring ledarens roll i klassrummet kan du ta kontakt med Mattias, vid frågor kring anställning och tjänst ta gärna kontakt med Jacob och om du har frågor om rekrytering, urval, placering och Teach for Sweden kontakta Åsa.

Mattias Svensson

Vice verksamhetschef / COO

mattias.svensson@teachforsweden.se

+46 73 904 82 66

Jacob Sundström

Placering & Rekrytering

jacob.sundstrom@teachforsweden.se

+46 70 235 12 94

Åsa Jakobsson

Ansvarig placering

asa.jakobsson@teachforsweden.se

+46 70 985 05 95