Anställ en TFS:are

 

 

Gör skillnad i klassrummet

 


Genom att samarbeta med Teach for Sweden har ni möjlighet att rekrytera modiga, motiverade och ämneskunniga medarbetare som vill göra skillnad i klassrummet. 


 

 

Genom hårda urvalstester väljer vi ut personer med rätt matchning mot ledarskapsprogrammet. Vi förbereder dem inför klassrumsstart samt coachar och handleder under skolårets gång.

TFS:are är ämnesbehöriga när de påbörjar sin 2-åriga ledarskapsresa. Samtidigt som de arbetar på en skola läser de in en kompletterande pedagogisk utbildning och blir behörig lärare efter avslutat program. 

 

Vilka skolor?

Teach for Sweden är en ideell, politisk och religiöst oberoende stiftelse som arbetas för en likvärdig skola. Därför placerar vi TFS:are i klassrum där de kan göra störst skillnad.

TFS:are arbetar i skolor, åk. 7-9, som har meritvärde eller behörighet till gymnasiet under Sverigesnittet. Vi erbjuder  kompetens inom bristämnena matematik, NO, teknik, svenska, engelska och spanska

 

Hur fungerar det? 

Vi tror att samverkan är nyckeln för att skapa en mer likvärdig skola där alla barn kan nå sin fulla potential. 

Vi är tre aktörer – Teach for Sweden, lärosätet och skolan – som tillsammans skapar goda förutsättningar för TFS:aren att göra ett bra jobb i klassrummet under sin resa till behörig lärare. 

Teach for Swedens ansvar

Förarbete

Förarbetet sker under våren och är en viktig förberedelse inför sommarinstitut och arbetet i klassrummet, samtidigt förbereder sig TFS:aren genom att ta sina första pedagogiska högskolepoäng. Genom att besöka en aktiv TFS-kollega får man en tydligare bild av skolans värld och den resa man står inför. Besöket följs upp med ett coachande samtal av en ledarutvecklare.

Sommarinstitut

Sommarinstitutet är en intensivkurs med syfte att förbereda
 TFS:aren inför arbetet i skolan. TFS:aren får med sig praktiska verktyg för undervisning och ledarskapet i klassrummet genom moment som planering, konflikthantering, skolans styrdokument, riktlinjer för bedömning och betygsättning. Institutet är ett internat som obligatoriskt och omfattar 12 dagar.

Coachning & handledning

I ledarskapsprogrammet ingår individuell handledning och coachning samt coachning i grupp.  Det är både skärmmöten och besök i klassrummet, samtal samt skriftlig kommunikation för att definiera sina styrkor som ledare och hitta nästa steg i sin utveckling.

Framtidsbyggare

Ledarskapsutveckling och erfarenhetsutbyte tillsammans med en ledare från offentlig eller privat sektor som äger rum under det andra året i programmet.

Alumni

Efter avslutat program blir TFS:aren medlem i vårt alumni, ett nätverk av ambassadörer som fortsätter att jobba för en likvärdig skola.

Lärosätets ansvar

Kompletterande pedagogisk utbildning

En TFS:are är ämnesbehörig och kompletterar med en pedagogisk utbildning för att bli behörig lärare. Den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) är anpassad för ledarskapsprogrammet och omfattar 90 hp varav 30 hp är VFU (verksamhetsförlagd utbildning). För VFU:n utgår ersättning från lärosätet.

Ansvariga lärosäten är Karlstad universitet, Högskolan i Halmstad och Luleå tekniska universitet.

Distansstudier med närträffar

Utbildningen är en distansutbildning och omfattar 3 närträffar per termin. Utöver närträffarna sker inläsning och examinering av studier, i grupp och självständigt. Vissa delar av utbildningen, VFU:n, examineras av en lokal lärarutbildare (VFU-handledare).

Skolans ansvar

Handledare

Skolan tillhandahåller en handledare. Önskvärt är att de är utbildade VFU-handledare och gärna behörig i samma ämne som TFS:aren, med det är inget krav. Handledaren får VFU ersättning.

Introduktionssamtal

Rektor genomföra ett introduktionssamtal med TFS:aren vid terminsstart samt ett uppföljningssamtal efter 3 månader. En bra start är otroligt viktig, förbered mottagandet väl.

Digitala lektionsbesök

Varje TFS:are har, utöver fysiska besök av ledarutvecklare, även streamade besök som inte sparas. Skolan behöver säkerställa att de digitala besöken kan genomföras.

Tjänst

En TFS:aren anställs på 100 % men har en tjänst på 80 % fördelat på 4 dagar. En dag i veckan, gärna fredagar, ska vara avsatt för studier, närträffar och digitala incheckningar.  Det är viktigt att skapa en 80 % tjänst med ett schema som är hållbart för någon som är ny i yrket och läser på hög studietakt.

Kontaktperson

Skolan utser en kontaktperson som ansvarar för kommunikationen med Teach for Sweden och lärosätet.

Studier

Tre fredagar per termin genomförs närträffar. Därför är det att föredra att dagen som ska vara undervisningsfri infaller på en fredag.

Samarbeta med oss!

Behöver din skola eller kommun anställa fler ämnesbehöriga, engagerade lärare som är redo att göra skillnad i klassrummet? Vi samarbetar både med huvudmän och skolor.

Ett samarbete med Teach for Sweden kostar ingenting och ger mer tillbaka!