En dag ska alla barn kunna välja sin egen framtid

Vår vision


Barns framgång i skolan ska inte begränsas av deras föräldrars utbildningsnivå, vilken skola de går i eller deras socioekonomiska bakgrund.


Vi vill att alla barn ska kunna välja sin egen framtid. Vi tror på en värld där alla, oavsett bakgrund, har tillgång till en likvärdig skola.

Om vi ger alla barn lika förutsättningar att lyckas i klassrummet kan vi i framtiden bygga ett starkt demokratiskt samhälle där mångfald, kunskap och kreativitet präglat av ett starkt ledarskap driver Sverige framåt.

Vi verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummen utifrån övertygelsen att alla barn kan. Det behövs då lärare som är ledare. Ledare som hjälper eleverna att tro på sig själva och som får dem att våga och vilja.

Varför vi finns

Varje år går fler än var sjätte niondeklassare ut högstadiet utan behörighet till att söka sig vidare till gymnasiet. Utan gymnasiebehörighet riskerar dessa elever ett livslångt utanförskap. Den mest avgörande faktorn för framgång i skolan är föräldrarnas utbildningsbakgrund.

Vi rekryterar och väljer ut ledartalanger som i ett två år långt ledarskapsprogram arbetar på skolor där behovet av tydliga och modiga ledare är störst. På så sätt bidrar vi med direkt påverkan i klassrummet för de som behöver det mest. Efter programmets två år fortsätter många av våra ledare som lärare och skolledare medan andra tar klivet över till näringslivet eller politiken. Den gemensamma nämnaren är att de fortsätter att skapa en samhällsförändring genom att lyfta skolfrågan som en av de viktigaste frågorna i både privat och offentlig sektor.

Både offentlig och privat sektor behöver gemensamt ta ansvar för att bidra till att Sverige har en skola där alla barn har lika förutsättningar att nå de uppsatta målen i skolan. Vi agerar som en knytpunkt mellan olika parter för att samla insatserna mot ett gemensamt mål – en likvärdig skola där alla barn har lika förutsättningar.

Vår värdegrund

Vår värdegrund utgår ifrån alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet. Alla, oavsett anställningsform, kön, ålder, etnisk ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder ska respekteras och behandlas likvärdigt.

Öppenhet


Vi är en organisation med öppet och ärligt klimat. Professionella relationer mellan personer bygger på ömsesidigt förtroende. Öppenhet innebär också att vi öppet och modigt kommunicerar vikten av att alla barn har förmågan att lyckas med sin skolgång.

Samverkan


Vi tror att gemensamt ansvarstagande kan bidra till att fler barn når målen i skolan och att läraryrkets status ökar. Organisationen ska uppmuntra den enskilda individens drivkraft och främja oliktänkande genom ömsesidig respekt mellan personer både internt och externt. Drivkraften ska genomsyra verksamhetens arbete både teoretiskt och praktiskt och kännetecknas av ett gott samarbete.

Ansvar


Vi är en organisation som genom ansvarstagande och samarbete arbetar för en likvärdig skola genom ledarskap. Hos oss på Teach for Sweden tar varje anställd ansvar för sitt uppdrag och samverkar tillsammans både med interna och externa parter i syfte att bidra till en likvärdig skola.

Vill du hjälpa oss i vårt arbete för alla barns rätt till likvärdig utbildning?

Det finns flera sätt att engagera sig i vår verksamhet. Genom programmet har du chans att själv göra skillnad i skolor med stora behov, vill du stötta vår verksamhet så kan du ge en gåva som möjliggör vårt arbete. Hör självklart gärna av dig om du har några frågor kring vår verksamhet.