Impact_header

Vår impact


10 år för framtidens fysiker, forensiker och rymdkonstruktörer

Vi finns för att eleverna behöver fler skickliga lärare

Lärarbristen är ett hot mot kunskapsnationen Sverige eftersom det påverkar elevernas kunskap på både kort och lång sikt. Vi vet att den mest avgörande faktorn för om en elev lyckas i skolan är hens socioekonomiska bakgrund, och vårdnadshavarens förmåga att stötta barnet. Det kan vi tyvärr inte ändra på. Men vi vet också att lärarens skicklighet är den faktor som har störst möjlighet att jämna ut dessa ojämlikheter. Och det, kan vi faktiskt jobba med.

För oavsett varifrån man kommer, vilken utbildning ens föräldrar har, eller var i Sverige man bor så ska skolan vara den plattform som gör att varje barn ska kunna bli sitt bästa jag. Så ser det tyvärr inte ut idag. Det är inte rättvist. Med fler skickliga lärare i klassrummen kan vi se till att varje barn får den kunskap som krävs för att nå målen i skolan. Varje barn har rätt att kunna välja sin framtid.

Idag

  • går 1 av 7 elever ut nian utan gymnasiebehörighet, vilket motsvarar nästan 18 000 barn som inte kan fortsätta sin utbildning och riskerar att hamna i ett livslångt utanförskap
  • är nästan var tredje lärare i grundskolan obehörig och 2035 beräknas 12 000 behöriga lärare saknas – lärarbristen är störst i socioekonomiskt utsatta områden
  • är andelen elever som är behöriga till gymnasiet 18 % lägre bland dem vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning
  • är lärarbristen störst i matematik, naturvetenskap och teknik
    – ämnen som återkommande lyfts fram som särskilt viktiga och efterfrågade på framtidens arbetsmarknad.Det här går ju inte ihop!

Sedan 2013 har vi gjort den svenska skolan bättre

En av de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt skolsystem är att rätt personer blir lärare. För att skapa en rättvis skola behövs många, behöriga och ämneskunniga lärare som tror på varje barns förmåga – lärare som ger eleverna förutsättningar att lyckas och får dem att tro på sig själva och sin framtid.

Sedan 2013 har vi rekryterat akademiker till ett tvåårigt ledarskapsprogram där de läser in lärarexamen, samtidigt som de arbetar på en högstadieskola med stora behov. Det betyder att de direkt gör viktig skillnad för de barn som behöver dem som mest.

 

Sedan starten har nästan 400 akademiker gått, eller går, programmet. Tillsammans har de undervisat 40 300 elever på 230+ skolor i 100 kommuner runt om i Sverige.

2022 gick 90 personer ledarskapsprogrammet och arbetade på 69 skolor i 49 kommuner.

Fler lärare inom matte, NO och teknik

Inför dagens stora samhällsutmaningar som klimatkris och kompetenser till framtidens arbetsmarknad blir STEM-kunskaper allt viktigare – det vill säga Science, Technology, Engineering och Mathematics. Samtidigt är det inom dessa ämnen det saknas flest behöriga lärare idag. Ämnet teknik är med sina 50 % behöriga lärare det ämne med lägst lärarbehörighet i grundskolan. Vi kommer behöva ingenjörer, programmerare och naturvetare i framtiden. Därför är det viktigt att eleverna får undervisning av en skicklig lärare som kan tända gnistan för dessa ämnen, och visa vilka möjligheter de kan leda till i framtiden.

2022 kom 15% av alla nyexaminerade NO-, matte- och tekniklärare, och 22% av alla nyexaminerade tekniklärare, för årskurs 7–9 från Teach for Sweden.

95% av våra alumner är behöriga inom matematik, NO eller teknik.

Vi attraherar skickliga personer till läraryrket, som stannar

Flera lärosäten har svårigheter att attrahera sökande till sina utbildningar. Därför är vi extra stolta över att vårt program är så populärt, och att upplägget övertygar personer, som annars kanske aldrig sökt, att söka sig till läraryrket. Jämfört med andra kompletterande pedagogiska utbildningar (KPU) får vi mer än dubbelt så många ansökningar per plats.

85% av våra alumner säger att de troligtvis inte hade blivit lärare utan Teach for Sweden.

75% av alumnerna som är kvar i skolan jobbar på en skola med stora behov och utmaningar med resultaten.

80% av alumnerna arbetar idag inom utbildningssektorn – som lärare, rektor eller med skolutvecklingsfrågor.

Vill du veta mer? Läs i vår Impactrapport 2022.

 

Marcus Rosenberg

”En unik möjlighet att påverka elevernas framtid”

För Marcus Rosenberg var vägen till ledarskapsprogrammet en oväntad händelse som utvecklades...

Läs mer

Monica bytte karriär: ”Ibland måste man bara våga”

Byta yrkesbana kan kännas läskigt och nervöst. Det trygga förändras till något...

Läs mer

”De lämnade sina jobb för att bli lärare” – Erik Kanders i Dagens Nyheter om att byta yrkesbana

För två veckor sedan publicerade Dagens Nyheter en artikel med vår alumn...

Läs mer