PAF222000031

Vår vision  

En dag ska alla barn kunna välja sin egen framtid


Barns framgång i skolan ska inte begränsas av deras föräldrars utbildningsnivå, vilken skola de går i eller deras socioekonomiska bakgrund.


Vi vill att alla barn ska kunna välja sin egen framtid. Vi tror på en värld där alla, oavsett bakgrund, har tillgång till en likvärdig skola.

Om vi ger alla barn lika förutsättningar att lyckas i klassrummet kan vi i framtiden bygga ett starkt demokratiskt samhälle där mångfald, kunskap och kreativitet präglat av ett starkt ledarskap driver Sverige framåt.

Vi verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummen utifrån övertygelsen att alla barn kan. Det behövs då lärare som är ledare. Ledare som hjälper eleverna att tro på sig själva och som får dem att våga och vilja.

Varför vi finns

Varje år går fler än var sjätte niondeklassare ut högstadiet utan behörighet till att söka sig vidare till gymnasiet. Utan gymnasiebehörighet riskerar dessa elever ett livslångt utanförskap. Den mest avgörande faktorn för framgång i skolan är föräldrarnas utbildningsbakgrund.

Vi rekryterar och väljer ut ledartalanger som i ett två år långt ledarskapsprogram arbetar på skolor där behovet av tydliga och modiga ledare är störst. På så sätt bidrar vi med direkt påverkan i klassrummet för de som behöver det mest. Efter programmets två år fortsätter många av våra ledare som lärare och skolledare medan andra tar klivet över till näringslivet eller politiken. Den gemensamma nämnaren är att de fortsätter att skapa en samhällsförändring genom att lyfta skolfrågan som en av de viktigaste frågorna i både privat och offentlig sektor.

Både offentlig och privat sektor behöver gemensamt ta ansvar för att bidra till att Sverige har en skola där alla barn har lika förutsättningar att nå de uppsatta målen i skolan. Vi agerar som en knytpunkt mellan olika parter för att samla insatserna mot ett gemensamt mål – en likvärdig skola där alla barn har lika förutsättningar.

Vill du hjälpa oss i vårt arbete för alla barns rätt till likvärdig utbildning?

Det finns flera sätt att engagera sig i vår verksamhet. Genom programmet har du chans att själv göra skillnad i skolor med behov, vill du stötta vår verksamhet så kan du ge en gåva som möjliggör vårt arbete. Hör gärna av dig om du har några frågor kring vår verksamhet.