Anställ en TFS:are

 

 

TFS:are är ämnesbehöriga när de påbörjar sin 2-åriga ledarskapsresa. Samtidigt som de arbetar på en skola läser de in en kompletterande pedagogisk utbildning. Vi är tre aktörer med olika roller och ansvar som tillsammans skapar förutsättningar för TFS:aren att göra ett bra jobb i klassrummet under sin resa till att bli en behörig lärare.

För oss är TFS:aren en ledare som vi rekryterat och valt ut efter ett antal kriterier som testats under en urvalsdag.

Vi förbereder TFS:aren inför klassrumsstart, coachar och handleder i klassrummet, erbjuder ett ledarskapsprogram samt en mentor från våra partnersföretag under andra året. Efter avslutat program ingår TFS:aren i vårt alumni.

För lärosätena är TFS:aren en student som ska läsa sin kompletterande pedagogiska utbildning (KPU) på 90 hp, varav 30 hp är VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

TFS.aren går en KPU som är anpassad efter vårt program.

För skolan är TFS:aren en medarbetare som anställs på 100 % men har en tjänst motsvarande 80 %. En dag i veckan är fri för studier, gärna torsdag eller fredag.

Alla tre aktörer samverkar för att TFS:aren ska lyckas i sitt uppdrag på skolan och på sin väg mot behörighet.

Teach for Sweden ansvarar för

Sommarinstitut

För att förbereda TFS:aren inför klassrumsstart i augusti börjar vi i maj med självstudier samt observationsbesök i klassrum hos TFS-kollega som redan går programmet. Sommarinstitutet är ett 15 dagar långt internat på en folkhögskola utanför Trosa. TFS:aren förbereds genom praktik och teori för att från dag ett kunna arbeta i klassrummet. Utbildningen hållas av TFS medarbetare, lärarutbildare samt kollegor från vårt globala nätverk Teach for All. Under andra sommaren sker en återträff, under tre dagar, för TFS:arna.

Handledning

En coach från TFS stödjer TFS:aren genom regelbundna klassrumsbesök. Coachen finns även tillgängliga mellan klassrumsbesöken för stöd och handledning. TFS:aren erbjuds även fortbildning i form av webbinarium.

Ledarskapsutbildningen

Ledarskapsutbildningen påbörjas på sommarinstitutet och fortlöper under programmets två år. Vi skräddarsyr en ledarskapsutbildning som kompletterar lärosätenas akademiska utbildning. Den sker vid sidan av arbetstiden, så ingen extra ledighet krävs.

Framtidsbyggare

Framtidsbyggare är ett mentorskapsprogram som pågår under andra året och är ett dubbelriktat mentorskapsprogram. TFS:aren får en mentor, en ledare från våra partnersföretag, med målet att båda parter ska utvecklas i sitt ledarskap och öka förståelsen för respektive verksamheter.

Alumni

Efter avslutat program blir TFS:aren medlem i vårt alumni, ett nätverk av ambassadörer som fortsätter att jobba för en likvärdig skola oavsett om TFS:aren är verksam inom skolan eller näringslivet.

Lärosätenas ansvar

KPU

En TFS:are har sin ämnesbehörighet klar men ska komplettera med en pedagogisk utbildning för att bli behörig lärare. Den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) är en anpassad KPU för vårt program. Ansvariga lärosäten är Högskolan i Halmstad, Karlstad universitet och Luleå tekniska universitet.

KUP:n är en distansutbildning och omfattar 3 närträffar á 2 dagar per termin. Utöver närträffarna sker inläsning och examinering av studier antingen självständigt eller i grupp. Vissa delar av utbildningen, VFU:n, examineras av en lokal lärarutbildare (VFU-handledaren).

Information om datum för utbildningstillfällen mailas ut till skolans kontaktperson terminsvis.

Kostnader i samband med studier står TFS:aren själv för.

Skolan ansvarar för

Handledare

Skolan tillhandahåller en handledare för kontinuerligt stöd. Önskvärt att de är utbildade VFU-handledare och gärna behörig i samma ämne som ledaren, med det är inget krav. Handledaren får VFU ersättning. Vid terminsstart ska handledaren vara utsedd, namn och kontaktuppgifter skickas till TFS.

Introduktionssamtal

Introduktionssamtal med rektor eller annan ansvarig person samt handledare i samband med att TFS-ledaren påbörjar sin anställning på skolan samt ett uppföljningssamtal efter 3 månader.

En bra start är otroligt viktig, förbered mottagandet väl. En färdig arbetsplats, introduktion av digitala system, visa hur kopiatorn fungerar, nycklar och larm, mötesrutiner, skolans rutiner kring lektioner och dylikt är otroligt viktiga att känna till för alla som börjar en anställning på en skola.

Tjänst

En TFS:aren anställs på 100 % men har en tjänst på 80 %. En dag i veckan, gärna torsdag eller fredag, ska vara fri för studier. TFS:arens ansvarsuppdrag i kollegiet ska vara relaterat till undervisningen som t.ex. mentorskap och rastvakt men övriga ansvarsuppdrag bör undvikas. Dock är det viktigt att skapa en 80 % anställning med ett schema som är hållbart för någon som är ny i yrket och läser på ca 75 % studietakt. TFS:aren är ansvarig för att ta fram underlag för betygsättning i samråd med handledare. Betygsättning sker av handledare eller rektor.

Viktigt är att det finns förståelse på skolan för att TFS:aren är under utbildning och att skolan har möjlighet att stötta TFS:aren i dess utbildningsresa. Ledning, ämneslag och schemaläggare har som ambition att skapa goda förutsättningar för en långsiktig rekrytering.

Kontaktperson

Skolan utser en kontaktperson som ansvarar för kommunikationen med TFS. Vid terminsstart ska kontaktpersonen vara utsedd, namn och kontaktuppgifter skickas till TFS. Om det uppstår frågor kring TFS:aren i dess roll som lärare, kontakta ledarens coach som ansvarar för utbildning och support.

Om det uppstår frågor kring anställningen kontakta Jacob Sundström. Om förutsättningarna inför andra året förändras och det skulle påverka TFS:arens tjänst, meddela Jacob tidigt så vi kan hitta en ny lösning för TFS:aren.

Studier

Tre gånger per termin åker TFS:aren på närträffar hos lärosätena. Det innebär att TFS:aren den veckan är ledig två dagar för studier, torsdag och fredag. Därav är det att föredra att dagen som ska vara avsatt för studier infaller på en torsdag eller fredag. Samtala med TFS:aren vid introduktionssamtalet om hur ni hanterar denna extra ledig dag vid närträffarna. Hitta en lösning som passar er.


Kontaktpersoner på TFS

Om du har frågor kring TFS:arens roll i klassrummet kan du ta kontakt med TFS:arens coach. Vid frågor kring anställning och tjänst ta gärna kontakt med Jacob och om du har frågor om rekrytering, urval, placering och Teach for Sweden kontakta Åsa.

Jacob Sundström

Chef rekrytering & anställning
Mer om Jacob

Åsa Jakobsson

Vice verksamhetschef / COO
Mer om Åsa