Bild på Ida Karlberg Gidlund

Idas tankar om pandemins påverkan på unga

Vår verksamhetschef Ida Karlberg Gidlund delar med sig om sina tankar kring hur pandemin har påverkat barn och unga, samt hur viktigt det är att näringslivet är med och bidrar till förbättrade skolresultat för att kunna säkra den framtida kompetensförsörjningen. 

– Pandemin utgör en större andel av en yngre persons liv jämfört med en vuxen. Utifrån det perspektivet är pandemin längre för barn och ungdomar än vad den är för oss vuxna. Elever som har behov av extra anpassningar och stöd har påverkats negativt. Flera ungdomar uttrycker också att de upplever att deras psykosociala välbefinnande har påverkats negativt av pandemin.

De elever som avslutar sin skolgång nu kommer ut till en arbetsmarknad som ställer ännu högre krav på kunskap och jag tror att det är ännu viktigare än tidigare att elever har kunskap som ger dem goda förutsättningar för att antingen studera vidare eller för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Det finns flera studier som påvisat att läraren är den viktigaste faktorn i skolan för en elevs resultat.

Under pandemin har undervisningen delvis genomförts via distans och lärarna har i större utsträckning varit frånvarande på grund av sjukdom. Utifrån det tror jag att pandemin kommer att ha en negativ inverkan på elevers resultat och störst negativ inverkan kommer det att vara för de elever som har sämre förutsättningar från början.

Svenskt näringsliv är helt beroende av att det finns kompetens att rekrytera. En allt för stor andel av företag i Sverige idag vittnar om att de inte kan expandera eller får tacka nej till affärer på grund av att de saknar kompetens. Samtidigt går det ut 17 000 elever från årskurs 9 utan betyg som ger dem möjlighet att studera vidare på gymnasiet. Jag tror att det finns ett utmärkt tillfälle att ta tillvara på alla elevers unika förmåga och kompetens och genom ett utbildningssystem som ser till att alla elever når målen i årskurs nio och genom det lösa den kompetensbrist som idag råder. Jag är också övertygad om att flera av de elever som inte tar sig vidare från årskurs 9 sitter på talanger och förmågor som kan bidra till framgång och utan dem förlorar vi potentiella innovationer och möjligheter.

Genom att samarbeta med TFS bidrar företag till att fler barn och unga som går på någon av landets mest utsatta skolor får undervisas av en ämnesskicklig lärare som leder elevens lärande. Tillsammans med TFS bidrar företag till att ge elever kunskap och makten att välja sin egen framtid. Och långsiktigt är företagen med och säkerställer sin egen kompetensförsörjning. Morgondagens utvecklingschef går i sjuan och idag och därför gör vi svensk skola bättre.

/Ida Karlberg Gidlund, Verksamhetschef på Teach for Sweden

Vill du veta mer om vad ett samarbetet med oss innebär ska du läsa mer här!